Om DeSkireis.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid Sluiten

Artikel 1 – Definities

1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
DeSkireis.nl:
Stichting DeSkireis.nl, gevestigd te Leeuwarden.
Opdrachtgever:
De partij die DeSkireis.nl de opdracht verstrekt een reis te organiseren en uit te voeren.
Overeenkomst:
De overeenkomst waarbij DeSkireis.nl zich tegenover haar opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een in overleg met de opdrachtgever georganiseerde reis.
Reiziger:
Degene voor wie de van toepassing zijnde reis specifiek bedoeld is of degene aan wie de reis wegens in-de-plaats-stelling is overgedragen.
Vertegenwoordiger:
Degene die uit naam van DeSkireis.nl optreedt als begeleider van een activiteit, waaronder instructeurs of reis(bege)leiders.
Dienstverlener:
De door DeSkireis.nl ingeschakelde organisaties, die samen met DeSkireis.nl zorgen voor uitvoering van de afspraken zoals vermeld in de overeenkomst.
Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren:
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst

2.1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van DeSkireis.nl, naar aanleiding van een schriftelijke of een mondelinge opdracht. De opdrachtgever is jegens DeSkireis.nl gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. De opdrachtgever ontvangt schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging van de opdracht, eventueel in de vorm van een factuur. De opdrachtgever dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging en/of factuur onjuistheden aan DeSkireis.nl door te geven. Kosten welke voortvloeien uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.

2.2

Reiziger aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden tevens door het feitelijk deelnemen aan een reis of activiteit van DeSkireis.nl

2.3

a. De offerte van DeSkireis.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door DeSkireis.nl worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.
b. Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten in het aanbod binden DeSkireis.nl niet.
c. Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen, behouden wij ons het recht voor de reissom aan te passen.

2.4

De opdrachtgever zal ten behoeve van het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan alle benodigde gegevens betreffende hemzelf en de andere reiziger(s) verstrekken aan DeSkireis.nl. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht tekort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

2.5

a. De opdrachtgever, die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale prijs van de reis.
c. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en DeSkireis.nl verloopt uitsluitend via de opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken.
d. De (overige) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.6

DeSkireis.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door DeSkireis.nl of derden uitgegeven.

2.7

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen, conform de voorwaarden van de dienstverlener, worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 3 – Betaling

3.1

Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan van 20% van de totale overeengekomen (reis)som, tenzij in het betreffende aanbod anders is aangegeven.

3.2

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van DeSkireis.nl. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt daardoor of namens DeSkireis.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. DeSkireis.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Alle kosten die DeSkireis.nl moet maken om de hen toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de desbetreffende opdrachtgever.

3.3

Boekt de reiziger minder dan 6 weken voor de vertrekdatum, dan dient hij de totale reissom per omgaande te betalen.

3.4

Leveringen en/of diensten die niet bij de oorspronkelijke reisovereenkomst zijn inbegrepen, maar waarvoor tijdens de reis opdracht wordt gegeven, worden direct na de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerd en dienen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald te worden.

Artikel 4 – Reissom en minimale aantallen

4.1

De geoffreerde reissom is in euro’s en geldt per persoon, tenzij in het aanbod anders is aangegeven en omvat alleen de diensten en voorzieningen, die in de offerte en publicaties zijn omschreven. De in de bevestiging overeengekomen prijs is vast en is onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. Mocht van het aantal personen, zoals aangeven in het aanbod worden afgeweken, dan is DeSkireis.nl gerechtigd een nieuwe reissom vast te stellen. Alle overige afwijkingen na totstandkoming van de overeenkomst behoeven de nadrukkelijke toestemming van DeSkireis.nl, terwijl DeSkireis.nl in dat geval het recht heeft de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2

Prijsstijgingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen welke niet bekend waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst komen voor risico en rekening van de opdrachtgever. DeSkireis.nl heeft het recht om voor aanvang van de reis de (reis)som te verhogen in verband met stijgingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.

4.3

De prijzen voor de buitenlandse reizen zijn geldig indien DeSkireis.nl, doch uiterlijk 1 week voor de reis, een officiële deelnemerslijst van de opdrachtgever, in tweevoud, heeft ontvangen. De deelnemerslijst dient op briefpapier van de school te staan, voorzien van schoolstempel en handtekening van de directeur. Bij niet of niet-tijdige versturing of bij niet-volledige invulling komen extra kosten, waaronder extra kosten voor duurdere skipassen en/of toeristenbelasting, voor rekening van de opdrachtgever.

4.4

Offerteprijzen zijn gebaseerd op de in de offerte vermelde minimale reizigers. Indien opdrachtgever minder reizigers heeft dan het vermelde minimum, zal DeSkireis.nl de prijs herberekenen op basis van de daadwerkelijke aantallen. Dit betekent dat de opdrachtgever, een lege stoelen toeslag is verschuldigd. DeSkireis.nl heeft tot de aanvang van de reis het recht de overeenkomst te annuleren, indien het aantal reizigers meer dan 10% lager is dan het vooraf overeengekomen minimum aantal reizigers.

4.5

De offerte/opdrachtbevestiging is gebaseerd op het vermelde aantal reizigers. Dit aantal is inclusief de van de opdrachtgever eigen begeleiders. Eventuele begeleiders vanuit DeSkireis.nl zijn niet bij dit aantal inbegrepen.

4.6

De overeengekomen reissom per persoon wordt, tenzij anders is overeengekomen, binnen 4 weken voor vertrek niet meer aangepast aan het aantal deelnemers in geval van extra boekingen, behalve als er extra materieel moet worden ingezet zoals bijvoorbeeld een extra touringcar of een grotere touringcar.

Artikel 5 – Informatie en reisbescheiden

5.1

De reizigers dienen bij het vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig internationaal paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en een Europese zorgpas (EHIC, European Health Insurance Card). Alle kosten voor het aanvragen van een identiteitskaart en/of paspoort zijn voor rekening van de reiziger. Opdrachtgever en reiziger zijn zelf verantwoordelijk voor controle van de door DeSkireis.nl hierover verschafte informatie.

5.2

De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen en tevens tijdig en voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Omdat DeSkireis.nl geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals suikerziekte, astma of hartaandoeningen) of reizigers met een geestelijke of lichamelijke handicap moeten bij inschrijving doorgegeven worden aan DeSkireis.nl.

5.3

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. In het geval de reis om die reden niet gemaakt kan worden, kan er in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

5.4

DeSkireis.nl zal de opdrachtgever informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een groepsreisverzekering. U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan. Desgewenst kunt u via ons een groepsreisverzekering afsluiten bij de Europeesche verzekering.

5.5

Uitsluiting – als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de reiziger(s) de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige reizigers ernstig wordt belemmerd, kan DeSkireis.nl besluiten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 6 – In-de-plaats-stelling en annulering van reizigers

6.1

Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen, na toestemming van opdrachtgever, door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
b. Het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen voor vertrek ingediend, tenzij anders overeengekomen.
c. De betroken dienstverleners dienen akkoord te gaan met deze in-de-plaats-stelling.

6.2

Een verzoek tot in-plaats-stelling wordt gezien als een wijzigingsverzoek. Lid 2 van artikel 10 is hierop van toepassing.

6.3

De opdrachtgever, de te vervangen reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover DeSkireis.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10 lid 2 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

6.4

Bij annulering van een individuele reiziger of indien de reiziger zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de reis is de reiziger de in artikel 10 bepaalde annuleringkosten verschuldigd aan DeSkireis.nl.

Artikel 7 – Annulering door de opdrachtgever

7.1

Annulering dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

7.2

Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7.3

Indien een reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is deze aan DeSkireis.nl de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% % van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

7.4

Indien één of meer reizigers behoren tot dezelfde groep annuleren, gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het aantal reizigers dat heeft geannuleerd. De totale annuleringskosten kunnen echter nooit lager zijn dan de kosten die aan DeSkireis.nl door derden in rekening gebracht worden vermeerderd met € 25,00 administratiekosten.

7.5

In het geval dat één of meer reizigers behorende tot een groep afzien van deelname aan de reis, heeft DeSkireis.nl het recht de reissom voor de deelnemende reizigers te verhogen. DeSkireis.nl is gehouden de verhoogde reissom zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend te maken. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden. Indien de opdrachtgever deze verhoogde prijs vervolgens niet accepteert, dan geldt dit als annulering van de gehele reis en is de opdrachtgever de volledige annuleringskosten verschuldigd zoals aangegeven onder 7.3 a tot en met g. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor de in-de-plaats-stelling kiest, is artikel 6 van toepassing.

Artikel 8 – Opzegging door DeSkireis.nl

8.1

DeSkireis.nl heeft het recht voor of tijdens de reis de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien er zich omstandigheden voordoen, waardoor een ongestoorde uitvoering van de reisovereenkomst niet kan worden gegarandeerd en/of wegens gewichtige aan de opdrachtgever onmiddellijk meegedeelde omstandigheden.

8.2

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van DeSkireis.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hieronder valt opzegging die plaatsvindt, omdat het vereiste minimum aantal deelnemers zich niet heeft aangemeld en/of de opzegging het gevolg is van overmacht. (Artikel 14)

8.3

Na ontbinding van de overeenkomst wordt de reeds betaalde reissom binnen 2 weken aan de opdrachtgever terugbetaald, verminderd met de kosten, die DeSkireis.nl heeft moeten maken en verplicht is te betalen aan derden. De opdrachtgever komt in dit geval geen recht op enige schadevergoeding toe.

8.4

a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever/reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever/reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan DeSkireis.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van DeSkireis.nl. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 11.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de opdrachtgever/reiziger noch aan DeSkireis.nl kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 9 – Wijziging door DeSkireis.nl

9.1

Indien de dienstverlener, die door DeSkireis.nl bij de uitvoering van de reis wordt ingeschakeld niet, dan wel niet tijdig, in staat is de overeengekomen dienst te verlenen, heeft DeSkireis.nl voor of tijdens de reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen. DeSkireis.nl zal de opdrachtgever/reiziger zo snel mogelijk, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.

9.2

Indien de dienstverlening, die verricht wordt door een derde niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk kan worden uitgevoerd, is DeSkireis.nl niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, als blijkt dat DeSkireis.nl zich voldoende heeft ingespannen om de derde partij tot nakoming van deze dienst te bewegen.

9.3

a. Indien in (een deel van) de diensten niet kan worden voorzien, zal DeSkireis.nl zich inspannen om passende, andere regelingen te treffen. Zo mogelijk een alternatief aanbod met het oog op de continuering van de reis, voor zover daar geen extra kosten voor DeSkireis.nl aan verbonden zijn.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van het alternatieve aanbod moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

9.4

Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen, indien wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

9.5

De opdrachtgever die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.

Artikel 10 – Wijzigingen door de opdrachtgever

10.1

Opdrachtgever kan DeSkireis.nl schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De datum van ontvangst van het schriftelijke verzoek door DeSkireis.nl geldt als wijzigingsdatum. Onder wijziging vallen tevens wijziging van programma, vervoerstijden, deelnemersgegevens, dieetwensen, verandering van gereserveerde materialen, e.d.

10.2

Bij wijzing is opdrachtgever in ieder geval de volgende wijzigingskosten verschuldigd aan DeSkireis.nl:
a. Bij een wijzigingsverzoek tot 14 dagen (exclusief) voor aanvang reis: nihil.
b. Bij een wijzigingsverzoek binnen 14 dagen (inclusief) voor aanvang reis: € 20,- per wijziging

Artikel 11 – Aansprakelijkheid DeSkireis.nl

11.1

Deelname aan de reis en activiteiten is voor risico van opdrachtgever en reiziger.

11.2

DeSkireis.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of reiziger lijden als gevolg van ongevallen, die gebeuren tijdens de reis en/of activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DeSkireis.nl of haar vertegenwoordigers.

11.3

DeSkireis.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan reiziger of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, oververmoeidheid, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen, het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie en/of indien de reiziger zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt.
b. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
c. Overmacht (zie artikel 14 van deze overeenkomst)
d. Weersinvloeden (zie artikel 14 van deze overeenkomst)

11.4

DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de reiziger en/of opdrachtgever aanspraak heeft op vergoeding op grond van de verzekering.

11.5

DeSkireis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze deinsverlener(s) verstrekte informatie. DeSkireis.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

11.6

De aansprakelijkheid van DeSkireis.nl is in ieder geval niet meer dan het bedrag dan datgene de verzekering van DeSkireis.nl in voorkomend geval uitkeert.

11.7

In alle gevallen waarin DeSkireis.nl toch aansprakelijk kan worden gehouden, is DeSkireis.nl slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en maximaal tot een bedrag van drie maal de (reis)som per persoon. De aansprakelijkheid van DeSkireis.nl voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de (reis)som per persoon.

11.8

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel en vrijwilligers van DeSkireis.nl en/of de door deze ingeschakelde derde. Deze partijen kunnen zich op de in deze voorwaarden genoemde artikelen beroepen jegens opdrachtgever en/of reiziger.

11.9

Voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, andere onvoorziene omstandigheden en eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen in het programma kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 12 – Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever/reiziger

12.1

De opdrachtgever en/of de reiziger wordt geacht voor aanvang van de reis een reisverzekering af te sluiten. In opdracht van de opdrachtgever kan DeSkireis.nl zorgen voor een adequate groepsverzekering. DeSkireis.nl treedt in deze gevallen uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering worden vergoed.

12.2

Reiziger is verplicht voor aanvang van de reis en indien door een vertegenwoordiger van DeSkireis.nl aan het begin van een activiteit wordt gevraagd, alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf aan DeSkireis.nl te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor medische en conditionele bijzonderheden.

12.3

De opdrachtgever dient, uiterlijk 6 weken voor vertrek, de deelnemerslijst, zoals door DeSkireis.nl is geleverd, in te vullen en retour te sturen naar DeSkireis.nl. Eigen ontwerpen en/of versies van deelnemerslijsten worden niet geaccepteerd.

12.4

Opdrachtgever en reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DeSkireis.nl of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

12.5

Opdrachtgever en reiziger zijn verplicht het ter beschikking gestelde materiaal, de touringcar, de accommodatie en overige eigendommen van derden of DeSkireis.nl te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

12.6

Opdrachtgever en reiziger dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal, het betrekken van het verblijf, de kamer of woning, het innemen van de zitplaats in de bus te melden en vast te laten leggen. Nieuwe beschadigingen of gebrek deelt de reiziger en/of opdrachtgever zo spoedig mogelijk met DeSkireis.nl. Bij niet-melding wordt het object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang. Opdrachtgever en reiziger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.

12.7

Opdrachtgever en reiziger mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van DeSkireis.nl.

12.8

Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van DeSkireis.nl vereist. Opdrachtgever en reiziger zullen het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van DeSkireis.nl en wel in dezelfde staat als waarin de opdrachtgever dan wel de reiziger het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. DeSkireis.nl is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

12.9

De reiziger die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis of activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door DeSkireis.nl of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de reis of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever en/of reiziger.

12.10

Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever of reiziger(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, beschadiging van terrein, touringcar, accommodatie of overige eigendommen van derden of van DeSkireis.nl, geven DeSkireis.nl, het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen. In het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten of ontzegging van de toegang tot het terrein, de touringcar of de accommodatie. DeSkireis.nl kan in dit geval eveneens de overeenkomst deels of geheel ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan opdrachtgever. Opdrachtgever en reiziger zijn zelf verantwoordelijk voor de voor hen hieruit ontstane kosten. DeSkireis.nl heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten/schade door opdrachtgever en/of reiziger.

12.11

Indien de opdrachtgever of reiziger afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en DeSkireis.nl hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

12.12

Opdrachtgever en reiziger zijn jegens DeSkireis.nl hoofdelijk aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalatigheid van reiziger, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 13 – Rente en incassokosten

13.1

Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke blijft met betalingen dan zullen alle kosten om de vordering aan DeSkireis.nl, zoals gerechtskosten e.d. voor rekening komen van de opdrachtgever. Tevens is op dat moment de geldende wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

13.2

Voorts is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, ongegrond is.

Artikel 14 – Overmacht, weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden

14.1

Er is sprake van overmacht in geval van: a. Omstandigheden die buiten de invloedssfeer van DeSkireis.nl liggen, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, stakingen, faillissement van hulppersonen of toeleveranciers, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, geen sneeuw, gesloten skigebieden, etc. b. Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden en niet aan DeSkireis.nl toerekenbaar zijn.

14.2

Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden waaronder de gevolgen voor de reis en de activiteiten ligt bij de opdrachtgever.

14.3

De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van het weer en de plaatselijke weersomstandigheden. De reis en/of de activiteit vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

14.4

Onder slecht weer valt onder andere, maar niet uitsluitend: Bij wintersport: sneeuw, regen, wind, lage temperaturen, minder goede pistetoestand, beperking in het aantal geopende liften en/of pistes, verminderd zicht.

14.5

Indien weersomstandigheden en de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de reis en/of de activiteit, niet of niet veilig kunnen worden uitgevoerd, is DeSkireis.nl ontlast van de verplichting die activiteit en/of reis uit te voeren. DeSkireis.nl is slechts ontlast voor het gedeelte van de reis dat als gevolg van de weersomstandigheden niet of niet veilig kan worden uitgevoerd.

14.6

Indien weersomstandigheden en de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat een reeds aangevangen reis of activiteit, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is DeSkireis.nl ontlast van de verplichting die activiteit en/of reis verder uit te voeren. DeSkireis.nl is binnen de in artikel 11 gestelde grenzen aan de aansprakelijkheid verantwoordelijk voor de terugkeer van de reizigers naar een veilige en geschikte locatie, doorgaans de geboekte groepsaccommodatie.

14.7

Onder niet-veilige weersomstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: Bij wintersport: extreme temperaturen, te veel wind, ernstig beperkt zicht, gladde/besneeuwde toegangswegen.

80

Het oordeel dat een activiteit niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij DeSkireis.nl en/of haar vertegenwoordigers ter plaatse.

14.9

Vindt een reis of activiteit geen doorgang of beperkt doorgang dan is DeSkireis.nl niet gehouden een alternatieve reis of activiteit aan te bieden.

14.10

Opdrachtgever heeft in de in dit artikel beschreven gevallen geen recht op restitutie van gelden.

Artikel 15 – Klachten

15.1

Indien reiziger en/of opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk doch in ieder geval tijdens de reis te melden bij de, door DeSkireis.nl, op voorgaand aangewezen vertegenwoordiger ter plekke, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk, indien mogelijk tijdens de reis, worden gemeld aan DeSkireis.nl of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door DeSkireis.nl vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

15.2

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de reis of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DeSkireis.nl. Heeft de reis of de activiteit geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum bij DeSkireis.nl ingediend te worden.

15.3

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval één (1) jaar na afloop van de reis of de activiteit of, indien de reis of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één (1) jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

16.1

Op alle door DeSkireis.nl te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.